Opšti uslovi putovanja

YUTA STANDARDI ZA OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

NAPOMENA: Svaka turistička agencija svoje standarde prilagođava specifičnostima svog

poslovanja uz poštovanje minimuma utvrđenih ovim standardima.

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010-84/2015)

direktor TA “RAPSODY TRAVEL DOO.“ iz SJENICE OTP 462/2010. dana 01.10.2019..

god. utvrđuje sledeće:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u

ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi

putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda o Garanciji putovanja i unapred pripremljen i

objavljen rogram putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima

upoznat i da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog

i zdravstvenog osiguranja.

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i TA RAPSODY

TRAVEL DOO kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za obe

ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u

Programu i o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja u pisanoj formi, na

papiru i drugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je

pre zaključenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa, u

primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora,

novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova.

Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni

Program - ponudu, Ugovor se smatra sporazumno raskinutim. Organizator putovanja je pre

potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, po osnovu garancije putovanja za slučaj

insolventnosti i naknade štete.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom

nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu,

ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim

agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljčen ugovor o posrednoj prodaji putovanja

(dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da

u Programu putovanja i Potvrdi o putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava

Putnika postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora, na način na koji je

Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od cene aranžmana, ako drugačije

nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cene, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana

pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je

putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao

uplata za sve putnike, a ne samo za jednog određenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako

ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko

dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u

Ugovoru.

Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, na račun Organizatora ili 

Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja

preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti

nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

- U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se

isključivo Organizator saglasio,

- Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja, snižene

srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene), povodom

blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i

ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika,

ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji

Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema

uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni, dužne pažnje ili nekim drugim

događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,

- Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno

lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za

nužnu pomoć Putniku,

- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa,

- Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u

Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju

Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i

Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve koji nisu

obuhvaćeni objavljenim Programom,

- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne

odgovara Organizator,

- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,

- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za

organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove

određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni,

monetarni i drugi propisi),

- Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem

zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,

- Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne

troškove, prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene

cene,

- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti, po pravilu u pisanoj formi,

Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,

- Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R.

Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine, o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika,

- Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika

Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Cena može biti iskazane u dinarima i u stranoj valuti. Kada

su cene iskazane u stranoj valuti, a obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični

srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike 

Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.

Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu

mesta neposrednom izvršiocu usluge.

Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili

više sledećih usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to:

smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena

jedinstvena cena koju Putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban

ugovor), troškove: lokalnog turističkog vodiča, posebne usluge predstavnika organizatora,

turističkog animatora, fakultativnih programa, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja

viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room

service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr.

usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u

jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon, itd),

dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu

predviđene Programom.

Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su

posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti

restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum, kada dete

navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora).

U slučaju pogrešno navedene starosti Putnika, Organizator ima pravo, da naplati razliku do

pune cene putovanja.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku, za fakultativne i

naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac

usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika

na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.

Ako u naznačenom roku, Putnik pisanim putem ne obavesti Organzatora da odustaje od

Ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (od 90 do 45 dana) - Organizator ima pravo

na naknadu učinjenih administrativnih troškova. Organizator može zahtevati povećanje

ugovorene cene pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene

u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima i to odmah po saznanju da je došlo

do povećanja cena od strane izvršioca usluga. Za povećanje ugovorene cene od strane

Organizatora, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz

ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez naknade štete. Ako

u primerenom roku, ne dužem od 48 sati, Putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da

prihvata promenu ugovorene cene, smatra se da je raskinuo Ugovor. Naknadna sniženja

cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo

kakvog prigovora Putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju

standardne usluge prosečnog kvaliteta, uobičajene i specifične za određene destinacije,

mesta i objekte. U slučaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zaključiti

Poseban ugovor.

Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima

Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako

Putnika nije izričito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u

svojim Programima, odnosno na svom web sajtu. Smeštajni objekti i smeštajne jedinice,

prevozna sredstva i dr. Usluge, opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u

vreme objavljivanja Programa, različiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru

iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana,

izabrane destinacije i kategorizacije, određene po lokalnim-nacionalnim propisima i van

nadzora i uticaja su Organizatora.

Datum početka i završetka putovanja utvrđen Programom, ne podrazumeva celodnevni

boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska

putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta, uslovljen je procedurama na

graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i

vremenskim uslovima ili višom silom, koje mogu da utiču na vreme polaska aviona i drugog

prevoznog sredsta na koje Organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slučajeve

Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predviđeni za

putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - već

samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, tako da Organizator ne

snosi odgovornost zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u

kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

Za avio aranžmane, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu,

koji je najmanje 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja, od strane aviokompanije.

U slučaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona, Organizator ne snosi

nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti aviosaobraćaja.

Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona, kod čarter letova je u

kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima, i ako je npr. obezbeđen ugovoreni početni ili

završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u

celosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, pratioca, lokalnog vodiča, animatora ili lokalnog predstavnika ne

podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnunužnu

pomoć Putniku, po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva, objavljenih

na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način. Instrukcije i uputstva ovlašćenog predstavnika

Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i

drugih propisa), obavezuju Putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja

povredu Ugovora, i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju, snosi Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja pojedinih usluga, koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su

dozvoljene, ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja.

Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili

mesto, Organizator je dužan da ponudi Putniku drugi odgovarajući prevoz, do okončanja

turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za Putnika, kao i da isplati eventualnu razliku u

ceni između ugovorenih i pruženih usluga /član 103. ZOZP/. Organizator snosi sve troškove

alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza.

Kad treće lice stupa na mesto lica, koje je rezervisalo određenu turističku uslugu,

Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje

stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za plaćanje ugovorene cene i troškove zamene

putnika. Organizator neće prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako

postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim

pravnom regulativom.

8. 

SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: obavezno naznačen u Programu putovanja, sa napomenom da:

- Putnik će biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom

objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti Putnika, lokaciju i položaj objekta,

spratnost,blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike, 

- Smeštaj Putnika u objekat je, najranije posle 16,00 h na dan početka korišćenja usluge, a

napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema

pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno, svojom krivicom izazvanog povremenog ili

prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,

- Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se

u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje.- Funkcionisanje klima uređaja u

smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan

rad iste 24 časa,

- Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih

propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih

neposrednih pružalaca usluga,

- Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga,

ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više

kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže

kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno

smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta,

- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom

objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos

hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj

osoba u sobi i dr., jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2. Ishrana: obavezno naznačena u Programu putovanja, sa napomenom da:

- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana,

kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu

samoposluživanje ili posluživanja (menija),

- Usluga All inclusive i bilo koja druga, podrazumeva usluge po internim hotelskim

pravilima, i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator

je upoznao Putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi,

- Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu, podrazumeva kontinentalni doručak,

- Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge

samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem, ukoliko je predviđeno Programom 

putovanja.

U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca,

starija lica, ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju, da na licu mesta, Putnik sa

neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor Organizator ne snosi nikakvu

odgovornost za izvršenu uslugu ishrane u skladu sa tim dogovorom.

8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:

- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima ili drugim sredstvima,

prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga

angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane

prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta,

niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako

ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,

- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji

ispunjavaju uslove predviđene propisima (autobus ili double decker), kao i druga prevozna

sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, ukoliko se angažuje mini-bus potrebno je definisati

broj sedišta,

- Za vreme vožnje, u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim, ukoliko to nije odobreno.

Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na

licu mesta. Putnik je dužan, da pre puta proveri i usaglasi svoja lična i putna dokumenta i 

prtljag, a u slučaju uočene nepravilnosti obavesti vodiča/pratioca putovanja,

- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobraćajnih

propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na

prevoz, ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće

biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva,

odustane od putovanja, primenjivaće se skala otkaza iz tačke 12. Opštih uslova,

- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja određuje vodič/pratilac - vozač.

Vodič/pratilac -vozač ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih i

sličnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata. - Putnik

je dužan da se pridržava upustava vozača ili vodiča/pratioca putovanja (dužine pauze i sl..),

- Neusklađenost ličnih podataka datih Organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena

putnika i dr.), mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak

proglašenje karte neregularnom, za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju

avionsku kartu od trenutka kada mu se uruči na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji

mogućnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi

posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja,

- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i

vremenima,

- Prevoz Putnika vazdušnim, železničkim, morskim, rečnim ili jezerskim prevoznim

sredstvima, obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika, određena u skladu sa

propisima i običajima,kojima se regulišu pomenute vrste prevoza, i van uticaja i odgvornosti

su Organizatora.

9. 

PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI: Putnik za putovanje u

inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još najmanje 6 meseci, od

dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne

podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik

agencije Organizatora, niti Posrednika, nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih i

drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja

dokumentacije, isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu

odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili

imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik, za

vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku

blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.

specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i

dr., jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu

po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju

obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je Putnika da obavi

potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome, i da u slučaju eventualnih

posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i

zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i

svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove

tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova.

10. PRTLJAG: Posebno se upozorava Putnik da: Prevoz prtljaga do određene težine, koju

određuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama

prevoznika naznačenim u Programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma 

do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna

bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se

Putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web

sajta: www.beg.aero. Štete i gubitak prtljaga na letovima, Putnik je dužan da prijavi bez

odlaganja na licu mesta, nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio

kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenje ili nestanak prtljaga, u toku puta,

predstavniku Organizatora.

Kod prevoza autobusom, Putnik može poneti 2 komada prtljaga po korisniku sedišta, i

predati ga ovlašćenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan

prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo(lični

portljag), o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika,

odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, Putnik ostvaruje kod,

odnosno, posredstvom Organizatora putovanja, ili direktno od prevoznika, pružaoca usluge

smeštaja ili osiguranja, a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos

prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza Putniika (prevoz će biti što je

moguće bliže smeštajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator

ne snosi odgovornost.

Osim kod namere i grube nepažnje, Organizator nema nikakvu odgovornost za skupocene

predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na

čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete, a u

suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.

Dužnost Putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lična dokumenta,

stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara

za njihov nestanak. Preporučuje se, da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti

i medikamenti, nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef, ako

je moguće.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta,

predstavniku Organizatora.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako

su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao

predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi

Organizator, a smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može

se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret Organizatora, upotrebom objekta

više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitne

izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je

primio od Putnika, koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:

- Nedovoljnog broja prijavljenih putnika, obavezno naznačen u Programu putovanja, pod

uslovom da je Putnika o tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre početka

turističkog putovanja i

- Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane,

a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bile opravdan razlog

Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje,

uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od

dana otkaza.

U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema

Organizatoru, po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora.

11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja

na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja,

kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene

uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, gužva na granicama ili u

saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom

režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne

okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade Putniku. U

navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene

Programa.

Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez

obzira na izrečenu opomenu, Organizator može zahtevati nadoknadu pričinjenih eventualnih

troškova.

U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle

predvideti, a koja se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja,

eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.),

obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na

stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu plaćanja polovine prevoznih troškova povratka

Putnika. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak

obezbeđenim prevoznim sredstvom.

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan

pismeno izvestiti Organizatora na način, kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza

Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene

procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije

drugačije određeno, i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 45 dana), Organizator ima pravo

naknade samo učinjenih administrativnih troškova, čija visina je određena programom

putovanja.

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenjivaće se sledeća skala otkaza i to:

a. kod brodskih krstarenja-

5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre početka putovanja,

15% od 90 do 45 dana pre početka putovanja,

30% od 44 do 29 dana pre početka putovanja,

50%od 28 do 15 dana pre početka putovanja,

80% od 14 do 7 dana pre početka putovanja,

95% od 6 do 3. dana pre početka putovanja,

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, đačke i studenske ekskurzije

ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre početka putovanja,

20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre početka putovanja ,

50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže od 44 do pre početka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta,

smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem

putnika od putovanja.

Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove

(troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog:

- iznenadne bolesti Putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre Putnika,

usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre

putnika, usvojenika i usvojioca - poziva za vojnu vežbu Putnika ili elementarne nepogode ili

vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju

prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu

izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene

ustanove, kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno

umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz

ili prekid putovanja Putnika, slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze,

epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije

proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje

putovanja.

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i

neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle

zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog

zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju)

i onemogućava početak - korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik

obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je Putniku

izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih

troškova. Organizator je, u slučaju zamene Putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi

Ugovor.

U slučaju odustanka od putovanja, koje je pokriveno polisom osiguranja, Putnik svoje pravo

ostvaruje direktno od osiguravača.

Kod odustanka od Ugovora, Putniku se ne vraća iznos plaćen Organizatoru za posredovanje

u dobijanju viza, kao i plaćenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja, Putnik svojom krivicom

ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga

dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac,

Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene, neiskorišćenog putovanja. Ukoliko

je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se

krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrđeni Ugovorom,

Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere, kako bi se moglo nastaviti

putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge, do okončanja turističkog

putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tačkom 14. ovih Opštih uslova,

ne dirajući ostala zakonska prava Putnika.

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno

osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to

osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko

Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o

osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se

eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz 

ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju

odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da

mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku

preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole

dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garancije putovanja u visini

300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1.

troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i

inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom

putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava

Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima

putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o

turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju

usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada

štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim

ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i

Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o

turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike

između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih

srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja.

Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka

turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po

Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0169/2019 od 26.09.2019. zaključenog sa ugovaračem

osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul.

Kondina br. 14, Polisa broj 300060755 od 24.01.2019. Akcionarskog društva za osiguranje

„DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14

dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija

PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA,

Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske

presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog

spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: 

Organizator putovanja je

dužan, da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja

reklamacije, i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija, u toku radnog

vremena.

Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva

najmanje dve godine, od dana podnošenja reklamacije Putnika.

Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom

predstavniku Organizatora, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan,

neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu

navedena u putnim dokumetima, direktno Organizatoru.

Za pomoć, hitne i druge slučajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora

preko tel. broja +381.11.30.88.048., faksa +381.11.38.62.808., radnim danima od 09-19h,

subotom od 09-15.h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj Ugovora, mesto putovanja,

naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr., preko kojih se može

kontaktirati. 

Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje u postupka po reklamaciji radi rešenja

problema u primerenom roku u zavisnosti od prirode reklamacije /od 24 do 48 sati/ (npr.

kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišcćen apartman i dr. nedostaci) i prihvati

ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.

Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom Organizatora, o

tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka, koju obe strane sačinjavaju i potpisuju. Putnik

zadržava jedan primerak ove potvrde.

Lokalni predstavnici, nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, već isključivo

Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete, ako

nesavesno i na propisani način propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno

obavesti ovlašćenog predstavika i Organizatora o nedostacima između pruženih i

ugovorenih usluga.

Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od petnaest dana

od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrđivanja

„nedostataka”, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu

mesta, račune o plaćenim troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga, činjenično

konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge

dokaze) i zahtevati povraćaj razlike u ceni između ugovorenih i neizvršenih, odnosno

delimično izvršenih usluga. Svaki Putnik potpisnik Ugovora, u svoje ime i u ime lica iz

Ugovora, ili lica sa urednim punomoćjem za zastupanje, reklamaciju, podnosi pojedinačno,

jer Organizator neće razmatrati grupne prigovore.

Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora u

Beogradu, u Vojvode Supljikca br 19.

Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je zaključio Ugovor o

putovanju, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacije, elektronskim

putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokumentacije iz koje se vidi

osnovanost reklamacije.

Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane

reklamacije, po učinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku

putovanja na licu mesta i da Putniku izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi

prijem reklamacije, odnosno, saopšti broj pod kojim je zaveden njegova reklamacija u

evidenciji primljenih prigovora.

Organizator je dužan u roku od 8 dana od dana prijema uredne reklamacije dostaviti Putniku

pisani odgovor i da u roku od 15 dana i isplatiti razliku u ceni. Organizator putovanja može

produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija.

Ukoliko reklamacija nije kompletna i istu treba urediti, Organizator će dostaviti Putniku

odgovor, da istu u ostavljenom roku uredi, pod pretnjom propuštanja.

Organizator će, u skladu sa dobrim poslovnim običajima, u zakonskom roku odgovoriti

Putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji Putnika može dostići samo iznos reklamiranog a neizvršenog

dela usluge, ne može obuhvatiti već iskorisćene usluge, niti dostići iznos celokupne

ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplaćuje po osnovanoj i blagovremenoj reklamaciji

po Ugovoru, srazmerna je stepenu neizvršene, odnosno delimično izvršene usluge. Ukoliko

Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade,

podrazumeva se da je saglasan sa predlogom Organizatora za mirno rešenje spora, te se na

taj način odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez

obzira na činjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji, sa

klauzulom o konačnom razrešenju međusobnih spornih odnosa. Smatraće se, da je povraćaj 

razlike u ceni Putniku izvršen i postignut dogovor sa Putnikom u skladu sa zakonom, ovim 

Opštim uslovima i opštim uslovima YUTA, kada je Organizator Putniku ponudio realnu

razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca

usluga, koji je važio na dan zaključenja Ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim

dokazima, te da je Organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima, pre isteka roka za rešavanje

prigovora, smatraće se preuranjenim, kao i obaveštavanje javnih glasila i medija, povredom

Ugovora.

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po

zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, kao i višednevni boravak koji uključuje

samo uslugu smeštaja u određenim terminima, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora,

odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu, analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih

uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano.

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan, pismeno izvestiti Organizatora.

Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada

Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako

Programom nije drugačije određeno i to:

Ukoliko Putnik blagovremeno otkaže putovanje (90 do 60 dana), Organizator ima pravo

naknade samo učinjenih administrativnih troškova.

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre početka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja. 

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše samo jednu

uslugu, koja ne obuhvata uslugu noćenja, Organizator nastupa samo kao posrednik

tuđe usluge. Za individualne i „rezervacije na upit”, Putnik polaže na ime troškova

rezervacije depozit, koji ne može biti manji od 50 eur, u dinarskoj protivvrednosti, po

zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena, od

strane Putnika, depozit se uračunava u cenu usluge. Ukoliko rezervaciju, posrednik usluge ne

potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraća Putniku. Ako Putnik ne prihvati

ponuđenu ili potvrđenu rezervaciju, a koja je u celosti u skladu sa zahtevima Putnika, iznos

depozita zadržava posrednik usluge, u celosti.

Posrednik usluge, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke,

materijalna i telesna oštećenja kod individualnih turističkih usluga po zahtevu Putnika, za

koje je on samo posrednik između Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinačna

usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.).

Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinačnoj usluzi, stupaju na snagu ugovorni odnosi,

isključivo između Putnika i svakog pojedinačnog pružaoca usluge.

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA: Lični podaci Putnika, koje isti daje

dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke

Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog Programa putovanja, pri čemu se ne

mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima,

osim licima određenim posebnim propisima. 

17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima

putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova

i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima

(povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim

vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo

takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o

putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.

Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda YUTA, Beograd,

Kondina 14 za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i Opštih

uslova putovanja YUTA i propisa R. Srbije. Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda

YUTA, ne uskraćuju se prava Putnika da pokrene određeni postupak ili da upotrebi

određeno pravno sredstvo za zaštitu svojih prava, na način predviđen propisima R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 01.10.2019. god. kojim danom prestaju da važe Opšti uslovi

objavljeni 30.07.2019. godine.

M.P. Ime i potpis direktora

FAIZ BIHORAC


Rapsody Travel & Events
SRBIJA

BEOGRAD
Vojvode Šupljikca 19
+381.11.3088.048
+381.66.550.5000
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
KRAGUJEVAC
Miloja Pavlovića 10
+381.34.344.666
+381.65.2000.794
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
BEOGRAD
Vojvode Šupljikca 19
+381.11.3088.048
+381.65.550.5000
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 


Rapsody Travel & Events
SRBIJA

KRAGUJEVAC
Miloja Pavlovića 10
+381.34.344.666
+381.65.2000.794
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.